Samfällighetsförening, EEIG och Europabolag

Företagsformerna EEIG och Europabolag är det kanske inte så många som hört talas om? De är två europeiska bolagsformer som finns här i Sverige. Vad EEIG står för och vad en samfällighetsförening egentligen är ska vi ta reda ut.

Samfällighetsförening, EEIG och Europabolag

Samfällighetsförening

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. En sådan samfällighet kan förvaltas genom att bilda en samfällighetsförening. En sådan förening är en juridisk person och man registrerar inte föreningen till Bolagsverket utan till Lantmäteriet. Förvaltning av samfälligheter kan ske på två olika sätt. Antingen av en samfällighetsförening eller direkt av delägarna och då kallas det för delägarförvaltning. Det är inte tillåtet att låta någon annan form av förening eller företag ta hand om förvaltningen. I en samfällighetsförening har ägarna av de fastigheter som ingår i samfälligheter ansvar och inflytande över drift och underhåll. Den enskilt vanligaste anledningen till varför man bildar en samfällighetsförening är för att förenkla beslutsfattningen. Vad kan då en samfällighetsförening förvalta för något? Det kan vara allt från vägar, parkeringsplatser, lekplatser, badplatser till bredband, trapphus och hissar. Det absolut vanligaste en samfällighetsförening förvaltar är vägar. En samfällighetsförening har stadgar med bestämmelser och det finns vissa lagar och regler som man måste följa.

EEIG

EEIG står för Europeisk Ekonomisk IntresseGruppering och han liknas vid ett handelsbolag. En EEIG verkar dock över nationsgränserna och för att bilda en EEIG måste avtal skrivas och grupperingen måste registreras. Man behöver inte ha något eget kapital och de medlemmarna i grupperingen är obegränsat solidariskt ansvariga för eventuella skulder i grupperingen. Ett krav för att starta en EEIG är att minst två av medlemmarna måste ha sina huvudkontor eller deras huvudsakliga verksamhet i två stater inom EES-området, vilket står för europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Europabolag

Ett europabolag är en europeisk företagsform som innebär gränsöverskridande verksamhet. Denna verksamhet sker i aktiebolagsform. Ett europabolag kallas också för SE-bolag. SE står för Societas Europaea. Ett europabolag som ska ha sitt säte i Sverige kan bildas på fem olika sätt. Det första sättet är att en fusion sker mellan två eller flera publika aktiebolag från två, eller flera, medlemsstater. Det andra sättet är genom etablering av ett holdingbolag där två eller fler av aktiebolagen lyder under olika medlemsstaters lagstiftning. Det tredje sättet är att bilda ett dotterbolag där två av bolagen lyder under olika EU-länders lagstiftning, eller i minst två år har ett dotterbolag eller filial i ett annat EU-land. Det fjärde sättet är att ombilda ett existerande publikt bolag. Det bolag som ska ombildas måste då ha haft ett dotterbolag i ett annat medlemsland i minst två år. Det femte och sista sättet är ett redan existerande europabolag bildar ett dotterbolag i form av ett europabolag. Ett europabolag har aktiekapital som ska uppgå till minst 120 000 euro. All redovisning och liknande ska ske i euro. Varje aktieägare är ekonomiskt ansvarig för den del av aktiekapitalet som den personen har tecknat. Sätet och huvudkontoret för europabolaget måste finnas i samma EU-land och ska sätet vara i Sverige så måste man registrera europabolaget till Bolagsverket. Europabolag har funnits sedan år 2004 och det finns faktiskt inte så många existerande europabolag i Sverige.

Europabolag

Comments are closed.