EU-Bidrag och stöd du kan söka till företaget

Att driva eget innebär många olika kostnader och för många är startprocessen lång och svår för att få inkomsterna större än utgifterna. Därför kan det vara värt att ta del av de insatser EU gör för att främja nya företag som har potential att växa. EU hjälper inte bara nystartade företag men också gamla som är i behov av extra stöd för att kunna utvecklas och frodas. Beroende på vilket typ av företag man driver kan man vända sig till olika svenska myndigheter som tillhandhåller olika typer av EU bidrag som kan distribueras till svenska företag. Utöver EU-bidragen är det främst tre olika instanser som företagare kan vända sig till för stöd och dessa är Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket, även om det även finns vissa fler som delar ut dessa bidrag.

Söka stöd från EU

För att kunna erhålla något av de olika bidrag som finns tillgängliga av EU ställs vissa krav på bidragsmottagaren. Den som ansöker måste kunna visa upp de mål som företaget har med de pengar som de önskar motta, och logiska metoder som ska användas för att kunna nå dessa mål. Målen ska bidra till resultat som är eniga med EU:s investeringsprioriteringsmål. De medel som delas ut ska också använda sparsamt och effektivt för att nå de uppsatta målen. Den som ansöker om bidrag måste också visa på att de har kapaciteten att nå målen själva; operativt, administrativt och ekonomiskt.

Beroende på vilket typ av företag som drivs kan olika typer av bidrag sökas av EU. Inom jordbruk finns flera olika typer av stöd där fonderna främst har som syfte att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan regioner. Här finns fonder som Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft för att se till att det finns jordbruksprodukter till rimliga priser.

För de som forskar inom energi och miljö finns också bidrag att söka för att effektivisera framtagandet av elektricitet. Det finns också stöd för att motverka klimatförändringar, både för de som arbetar inom jordbruk men även för de som forskar inom området. Företag som fokuserar på kultur har också olika bidrag de kan söka och är uppdelat inom två områden, media och kultur. För att erhålla dessa bidrag kan aktörer kontakta Statens kulturråd eller Svenska filminstitutet.

Stöd från Sverige

Vinnova sätter störst fokus på innovation och till företag i ett tidigt skede. De hjälper företag och personer som har nya innovativa idéer men inte tillräckligt med medel för att kunna genomföra den. Jordbruksverket distribuerar mycket stöd från EU men har även egna medel att distribuera till bland annat unga jordbrukare som har startat ett eget jordbruksföretag.

Även om många av de svenska myndigheter som delar ut bidrag får en viss del av denna summa från EU kommer även en viss del från regeringen för att främja svenskt näringsliv. Tillväxtverket erbjuder ett antal stöd för att antingen underlätta starten av ett nytt företag eller för att stödja redan etablerade företag. Bland annat kan de underlätta transportkostnader eller hjälpa till med investeringar i maskiner.

Comments are closed.