Bidrag och stöd fran Jordbruksverket och Vinnova

Från Jordbruksverket och från Vinnova finns det flera olika sätt att få ekonomisk hjälp ifrån. Som med alla dessa bidrag och stöd gäller det att man uppfyller vissa krav. Jag tänkte att vi skulle ta och reda ut dessa och se över vilka dessa bidrag är och vad det är för sorts stöd man kan få.

Bidrag och stöd från Jordbruksverket och Vinnova

Jordbruksverket

Jordbruksverket har flera olika sorters stöd för företag som sysslar med jordbruk eller närliggande verksamhet. Jordbruksverket tillhandahåller företagsstöd om man startar ett företag på landsbygden. Man har också företagsstöd för de företag som verkar inom jordbruk, trädgård och rennäring. Det är såklart inte säkert att man får stödet, men man har rätt att ansöka. Jordbruksverket har hand om ett EU-stöd som kallas för gårdsstödet och som ges till lantbrukare. För att man ska ha rätt till stödet ska man ha minst fyra hektar jordbruksmark och man måste ha stödrätter för varje hektar mark som söker gårdsstöd för. De sista åren har reglerna förändrats och skärpts vilket gjort att reglerna för hur man ska sköta sin mark blivit hårdare. Gårdsstödet finns dock för att främja lantbruket, bidra till ökad konkurrenskraft och för att hålla landskapet öppet. För dig som är yngre än 40 år finns det ett stöd som heter stöd till unga jordbrukare. Detta ges till den under 40 år som startat ett företag inom jordbrukssektorn för första gången. Man kan få stöd för max 90 hektar och stödet är cirka 55 euro för varje hektar jordbruksmark som man får gårdsstöd för. Jordbruksverket har också olika jordbrukarstöd som ändras för varje år beroende på hur situationen ser ut. Dessa jordbruksstöd är ett par stycken. Exempel kan vara djurvälfärdsersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, och krisstöd för varma somrar som lett till torka.  

Vinnova

Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som bildades år 2001. Myndighetens syfte är att främja hållbar tillväxt och detta gör man genom att finansiera forskning och utveckling av innovationssystem. Vinnova kallas också för Verket för innovationssystem. Vinnova delar ut flera olika stöd och bidrag. För den som har ett innovativt utvecklingsprojekt i tidigt skede kan man få ett bidrag som heter innovationsprojekt i företag. Vinnova tillhandahåller också innovationscheckar på 100 000 kronor styck för företag som har en idé men behöver undersöka potentialen innan man eventuellt tar nästa steg. Vinnovas inkubatorprogram ger nystartade företag hjälp med utveckling, nätverk, rekrytering och erfarenhet. Detta kan vara ett mycket värdefullt stöd. Vinnova har också olika strategiska innovationsprogram inom olika områden och man har tre olika EU-finansierade stöd. Den första är Eureka som ska främja samarbete mellan företagare och forskare i olika medlemsländer. Resebidrag och medfinansiering upp till fem miljoner kan fås från Eureka. Horisont 2020 har en budget på 80 miljarder euro och fokuserar på forskning och innovation inom små och medelstora företag. Det sista EU-finansierade stödet som Vinnova har hand om är Eurostars som stöder projekt med två aktörer från två, eller fler, medlemsländer. Syftet med Eurostars är att marknadsintroducera nya produkter eller tjänster som använder sig av innovativ teknik. Medfinansiering kan fås med max fem miljoner.  


Vinnova

Comments are closed.